КАДАСТЪР

Всяка имотна сделка или действие и разпореждане с имот трябва да са отразени в кадастъра и имотния регистър. Според закона „кадастър е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти”. В имотния регистър се вписват всички юридически факти, свързани със собствеността и правата върху един имот.

кадастър 2

Потърсете фирма „Бела-Бг” ЕООД, когато ви е нужно:

j

Създаване на кадастрални карти

j

Изработване на проекти за изменение на кадастрални карти

j

Изработване схеми на самостоятелни обекти

j

Заснемане за попълване на кадастрални планове

j

Заснемане на изградени сгради, подземни комуникации за удостоверение по чл. 52, ал. 4 от ЗКИР

j

Делби на поземлени имоти

j

Изработване на комбинирани скици