ГЕОДЕЗИЯ

Геодезията се занимава с измервания на земната повърхност и отразяването на резултатите в карти. Тя е възникнала като отговор на потребностите да се измерват и отграничават имоти, да се уточняват пътища, да се строят канали и значими инженерни съоръжения. Без геодезични измервания днес е невъзможна каквато и да е стопанска дейност.

геодезия 2

Затова добре подготвеният екип на „Бела-Бг” ЕООД е на ваше разположение за:

j

Геодезическо заснемане

j

Трасиране на имотни граници

j

Трасиране на сгради и съоръжения

j

Заснемане на подкранови пътища

j

Наблюдение на деформации

j

Даване на строителна линия и ниво

j

Изчисляване обема на земни работи