РЕГУЛАЦИИ

Регулация на имот ще рече да бъдат установени границите и предназначението му, разрешеният начин и характер на застрояването му, ограничителните и задължителни линии и стойностите на показателите и да се смени статутът, ако имотът е извън границите на селищната регулация. Без това е невъзможно да се узакони строителството върху парцела.

регулации 2

При нужда можете да разчитате на опита на „Бела-Бг” ЕООД за:

j

Изработване на подробни устройствени планове (ПУП-ПР, ПЗ, ПРЗ)

j

Промяна статут на земеделски земи

j

Дигитализиране на картни материали